Трето основно училище "Димитър Талев" - Благоевград
"Благодарен съм, че бог ме е создал болгарин и се гордея пред всички с името българско" из "Преспанските камбани"

 

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“, финансиран от НП "Наука и образование за интелигентен растеж".

По проекта са сформирани два клуба:

IT "Знайко", с ръководител С. Чимева

"Дигитално студио", с ръководител Юл. Цонев

 

 Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Дейност
Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на
образователния процес в условията на кризи

 

НП „Ученически олимпиади и състезания“, Модул „Осигуряване на обучението на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади”

НП "Заедно в грижата за ученика", Модул "Осигуряване на условия за екипна работа на учителите по учебните предмети от прогимназиален етап"

НП "Осигуряване на съвременна образователна среда"- Модул "Културните институции като образователна среда"

НП "Заедно в грижата за ученика", Модул "Осигуряване на усл. за системно проследяване на личностното постижение на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио"

НП "Осигуряване на съвременна образователна среда"- Модул "Подкрепа на целодневното обучение на учениците"