3 ОУ Димитър Талев
Основно училище в град Благоевград

Заявление за извиняване на отсъствията до класния ръководител 

Формуляри 

 Заявление за преместване от друго училище - Заявление за преместване от друго училище

Заявление отсъствия до класния ръководител - Заявление за извиняване на отсъствията до класния ръководител

Заявление отсъствия до директор - Заявление-отсъствия-директор-1

Заявление за постъпване в ЦОУД - заявление-ПОСТЪПВАНЕ-ЦОУД

Заявление за отписване в ЦОУД -заявление-отписване-ЦОУД

Заявление за полагане на изпит от НВО по чужд език заявление-чужд-език-НВО7

Декларация НВО 7 КЛАС - http://3ou-blg.info/uploads/decl_NVO7-converted.doc

Заявление за достъп до обществена информация - Обществена информация

 

Документи съгласно чл. 263 от ЗПУО

Етичен кодекс

Правилник за дейността на училището

Стратегия за рязвитие

Годишна програма за целодневна организация на учебния ден

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Учебни училищни планове - V-VII клас

Учебни училщни планове - I-IV клас

Мерки за повишаване качеството на образованието

Механизъм за противодействие на училищния тормоз

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи