3 ОУ Димитър Талев
Основно училище в град Благоевград

 

Формуляри 

 

Заявление за ОЕСР - Тук

Заявление за преместване от друго училище - Тук

Заявление отсъствия до класния ръководител - Тук

Заявление отсъствия до директор - Тук

Заявление за постъпване в ЦОУД - Тук

Заявление за отписване в ЦОУД -Тук

Заявление за полагане на изпит от НВО по чужд език - Тук

Заявление за достъп до обществена информация - Тук

 

Документи съгласно чл. 263 от ЗПУО

 

Етичен кодекс

Правилник за дейността на училището - Тук

Стратегия за развитие- тук

Годишна програма за целодневна организация на учебния ден

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Учебни училищни планове - V-VII клас

Учебни училщни планове - I-IV клас

Мерки за повишаване качеството на образованието

Механизъм за противодействие на училищния тормоз

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи