Трето основно училище "Димитър Талев" - Благоевград
"Благодарен съм, че бог ме е создал болгарин и се гордея пред всички с името българско" из "Преспанските камбани"

 

Формуляри 

 

Заявление за ОЕСР - Тук

Заявление за преместване от друго училище - Тук

Заявление отсъствия до класния ръководител - Тук

Заявление отсъствия до директор - Тук

Заявление за постъпване в ЦОУД - Тук

Заявление за отписване в ЦОУД -Тук

Заявление за полагане на изпит от НВО по чужд език - Тук

Заявление за достъп до обществена информация - Тук

 

Документи съгласно чл. 263 от ЗПУО

 

Етичен кодекс - Тук

Правилник за дейността на училището - Тук

Стратегия за развитие - тук

Годишен план за дейността за 2022-2023 - Тук

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Училищни учебни планове I-IV клас - Тук

Училищни учебни планове V-II клас - Тук

Мерки за повишаване качеството на образованието - Тук

Механизъм за противодействие на училищния тормоз - Тук

План на дейности за превенция на отпадене и работа с деца в риск - Тук